Slapukai (Cookies)SKAMBUČIŲ CENTRAS

Susisiekti galite telefonu
+370 5 230 65 85
+370 650 44 275DARBO LAIKAS

Pir-Pen 8:00-18:00
Savaitgalį nedirbameMŪSŲ LOKACIJA

Dariaus ir Girėno g. 42B,
LT-02189 Vilnius, LietuvaKLIENTŲ ZONA


INFORMACIJA

Slapukai

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši slapukų politika (toliau – Politika) reglamentuoja Rusko, UAB, veikiančio adresu Dariaus ir Girėno g. 42B LT-02189 Vilnius, ir kurios įmonės kodas yra 110596635 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės www.rusko.lt; www.clients.rusko.lt; www.rusko.lv; www.rusko.ee; www.rusko.pl; www.rusko.by (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

1.2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.3. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

(a) Siekiama, kad asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

(b) Siekiama, kad asmens duomenys būtų renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

(c) Siekiama, kad asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

(d) Siekiama ir dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; siekiama imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

(e) Siekiama, kad asmens duomenys būtų laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

(f) Siekiama, kad asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

(g) Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

  1. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

2.1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

2.2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

2.3. Internetinėje svetainėje naudojami šie „Google Analytics“, slapukai.

Su „Google“ reklaminiu paslaugu aprašymu ir jų dokumentacija galima susipažinti –

(https://www.google.lt/intl/lt/services/#?modal_active=none)

„Google“ privatumo politika pateikiama –

(https://policies.google.com/terms?hl=lt&gl=lt)

2.4. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

2.5. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

2.6. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

2.7. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

2.8. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

3.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

3.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

3.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

EN

 

  1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This cookie policy (hereinafter – Policy) of Rusko, UAB, address Dariaus ir Girėno g. 42B LT-02189 Vilnius, company reg. No 110596635 (hereinafter – data Controller) governs the principles and procedure for personal data processing and operating conditions of the Controller’s website www.rusko.lt; www.clients.rusko.lt; www.rusko.lv; www.rusko.ee; www.rusko.pl; www.rusko.by (hereinafter – Website).

1.2. In this Policy the data subject is considered to be any private individual whose personal data are processed by the Controller.

1.3. The Controller ensures that by adopting and implementing this Policy, it aims to implement the following essential principles related to processing of personal data:

(a) Personal data shall be processed with respect to the data subject in a lawful, fair and transparent manner (the principle of lawfulness, fairness and transparency);

(b) Personal data shall be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered as incompatible with the initial purposes (the principle of purpose limitation);

(c) Personal data shall be adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (the principle of data minimisation);

(d) It is aimed and efforts shall be made that personal data are accurate and, where necessary, kept up to date within a reasonable period from the day of their amendment; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified within a reasonable period of time (the principle of accuracy);

(e) Personal data shall be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or for statistical purposes subject to the implementation of the appropriate technical and organizational measures required to safeguard the rights and freedoms of the data subject (the principle of storage limitation);

(f) Personal data, in the context of the generic nature of personal data processed by the Controller, shall be processed in a manner and using the relevant technical and organisations means, which would ensure appropriate security of personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage (the principle of integrity and confidentiality);

(g) The Controller is responsible for ensuring compliance with the above principles and must be able to demonstrate compliance with them (principle of accountability).

1.4. This Policy has been drawn up in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter – GDPR), the Law of the Republic of Lithuania on Legal Protection of Personal Data (hereinafter – Law), other legal acts of the European Union and the Republic of Lithuania. Definitions used in the Policy shall be understood as they are defined in GDPR and the Law.

  1.  INFORMATION ON COOKIES USED

2.1. The Controller uses cookies on the Website in order to be able to distinguish users of the Website. With the help of cookies, the Controller seeks to ensure a more pleasant experience for the people browsing the Website and to improve the Website itself.

2.2. Cookies are small text files that are stored in the person’s browser or device (PC, mobile phone or tablet).

2.3. The following Google Analytics cookies are used on the Website.

The description and documentation of Google’s promotional service is available at –

(https://www.google.com/intl/en/services/#?modal_active=none)

Google’s Privacy Policy is provided –

(https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=en_US)

2.4. The Website uses cookies which do not allow to reveal the identity of the user of the Website. A visit to the Website is recorded anonymously by identifying a PC, a mobile phone or a tablet and an IP address. This information is not provided to third parties, except for the cases provided for in legal acts.

2.5. The person who opens the Website and clicks “Accept” in the pop-up box agrees that the cookies would be saved in his PC, mobile phone or tablet.

2.6. In order to withdraw his consent, the person browsing the Website may delete or block cookies by selecting appropriate settings in his browser, which allows him to decline all or part of the cookies. It should be noted that using the browser settings which block cookies (including the necessary cookies) may cause problems in using all or part of the Website functions.

2.7. The Personal Data collected by cookies are processed in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Lithuania on Legal Protection of Personal Data, Law of the  Republic of Lithuania on Electronic Communications, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, and other legal acts which regulate personal data protection.

2.8. Based on the requirements of legal acts, the security measures applied on the Website prevent the unauthorized disclosure and use of personal data.

  1. FINAL PROVISIONS

3.1. Legal relations in connection to this Policy are governed by the law of the Republic of Lithuania.

3.2. The Controller shall not be liable for any damage, including the damage caused by the disturbances resulting from the use of the Website,  loss or damage resulting from acts or omissions by the person himself or third parties acting with the person’s knowledge, errors, deliberate  sabotage and other misuse of the Website. The Controller shall also not be liable for disturbances in accessing and/or using the Website and/or damage arising due to acts or omissions by third parties not related to the Controller or the persons, including electrical fault, problems with internet access, etc.

3.3. The Controller shall have the right to amend the Policy fully or partially.

3.4. Supplements and amendments to the Policy shall enter into force from the date of their publication on the Website.

3.5. If after supplementing and amending the Policy, the person continues to use the Website and/or services of the Controller, it is considered that the person does not object to any such supplements and amendments.